วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๗

                                                ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
              ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี
                    รองนายกเทศมนตรี  สมาชกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล
                 สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
                                เลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
                                และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล
                                                       พ.ศ. ๒๕๔๗
   

       อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ จตุวีสติและมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒)พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบััญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้


      ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลทดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุีการนายกเทศมนตรีี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๗”

      ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


      ข้้อ ๓  ให้นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีได้รับเงินเดือน เงินค่าตอบแทนประจำำำำตำแหน่งและเงิินค่าตอบแทนพิเศษ ตามบัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นท้ายระเบียบนี้ ทั้งนี้ โดยให้เริ่มจ่ายตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๘ให้สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชนตอบแทนอย่างอื่นท้ายระเบียบนี้ ทั้งนี้โดยให้เริ่มจ่ายตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๘ให้เลขานุการนายกเทศมนตรี
 และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นท้ายระเบียบนี้ ทั้งนี้ โดยให้เริ่มจ่ายตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๘

     
      ข้อ ๔  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล เมื่อได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับตำแหน่งดังกล่าวแล้ว ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลอีก

     ข้อ ๕  กรณีบุคคลตามข้อ ๓ ได้รับประกาศผลการเลือกตั้งหรือได้รับแต่งตั้งในระหว่างเดือนหรือพ้นจากตำแหน่งก่อนสิ้นเดือน ให้จ่ายเงินเดือน เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งเงินค่าตอบแทนพิเศษ หรือเงินค่าตอบแทนรายเดือน ของเดือนนั้นตามส่วนของจำนวนวันที่มีสิทธิ์ได้รับเงินดังกล่าว

     ข้อ ๖  ให้กรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้นได้รับเงินค่าเบี้ยประชุมรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุมครั้งละสองร้อยห้าสิบบาท สำหรับประธานกรรมการของแต่ละคณะให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งในสี่ของอัตราเบี้ยประชุมดังกล่าวการประชุมของแต่ละคณะกรรมการในวันเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้ประธาน
กรรมการและกรรมการได้รับเบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียว

      ข้อ ๗  ให้สมาชิกสภาเทศบาลซึ่งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีหรือเทศมนตรีอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ได้รับเงินเดือน เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนพิเศษ ของนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรี แล้วแต่กรณีี และเมื่อได้รับเงินเดือนและเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งดังกล่าวแล้ว ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลอีก

     ข้อ ๘  ให้ิ่เริ่มจ่ิายเงินเดือน เงินค่่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี
 รองนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ เป็นต้นไป

     ข้อ ๙  ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความ วินิจฉัยปัญหา กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ประกาศ ณ วันที่  ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
            โภคิน  พลกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย                                         

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น